English German Italian Polish Russian

List Pasterski na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

 

OCHRZCZENI I POSŁANI. KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA Z MISJĄ W ŚWIECIE

 

List pasterski Episkopatu Polski z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego

 

 

Umiłowani Siostry i Bracia!

 

W odczytanym przed chwilą fragmencie pierwszego Listu do Tymoteusza, św. Paweł Apostoł przypomina: Bóg, który kocha każdego człowieka bez wyjątku, „pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4). Ta właśnie świadomość towarzyszyła wspólnocie Kościoła, który począwszy od dnia Pięćdziesiątnicy, prowadzony przez Ducha Świętego rozpoczął działalność misyjną. To zbawcze zadanie realizowane jest obecnie przede wszystkim przez misjonarzy, którzy w codziennej posłudze realizują misyjny nakaz „idźcie i czyńcie uczniami”. I chociaż ta misyjna posługa przynosiła i wciąż przynosi wspaniałe owoce, to jednak w tylu zakątkach globu wciąż są ludzie, którzy nie doświadczyli jeszcze radości ze spotkania z Jezusem. Według szacunków jest ich ponad pięć miliardów. Tym samym nadal pozostają aktualne słowa św. Jana Pawła II, który wołał: „Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości” (RMis 86). Te słowa brzmią szczególnie wymownie teraz, kiedy uczestniczymy w ofierze, przez którą Jezus Chrystus nas odkupił, a także w kontekście dzisiejszej Ewangelii zobowiązującej nas do wierności misyjnemu posłannictwu.

 

Siostry i Bracia!

 

Przez sakrament chrztu św. zostaliśmy włączeni do Kościoła, który z natury jest misyjny i staliśmy się uczniami-misjonarzami. Tym samym przez samego Chrystusa zostaliśmy zaproszeni, aby Go naśladować i zanieść Dobrą Nowinę o Nim do każdego człowieka. Papież Benedykt XVI pisał, że nie ma nic piękniejszego, niż zostać dosięgniętym, zaskoczonym przez Chrystusa. Nie ma nic piękniejszego, niż poznać Go i dzielić się z innymi przyjaźnią z Nim (por. SC 83). Dlatego dzisiaj chcemy z głębi serca podziękować tym, którzy z wielkim zaangażowaniem i ofiarnością włączają się w działalność misyjną.

Dziękujemy najpierw misjonarkom i misjonarzom, których misyjne powołania kształtowały wspaniałe polskie rodziny. Byli oni i są – dzisiaj ponad 2 tys. osób – autentycznymi świadkami Kościoła w Polsce i jego misyjnego zapału. Przykład tak wielu z nich wciąż nas inspiruje – wystarczy wspomnieć św. Maksymiliana Kolbe, bł. Męczenników franciszkańskich z Pariacoto, kard. Adama Kozłowieckiego, o. Mariana Żelazka, werbistę czy panią dr Wandę Błeńską.

Jesteśmy wdzięczni kapłanom diecezjalnym i zakonnym, za misyjną kreatywność, która czyni z naszych parafii „Kościół wyruszający w drogę i misyjną wspólnotę uczniów” (EG 28).

Wyrażamy wdzięczność chorym i cierpiącym, którzy anonimowo, ale i z wielkim osobistym poświęceniem oddają dziełu misyjnemu najcenniejsze dary: swój krzyż i zawierzenie Bogu. Dziękujemy wszystkim wspierającym misyjne posłannictwo modlitwą, pokutą i umartwieniem. Szczególnie myślimy tutaj o różach Żywego Różańca, które służebnica Boża Paulina Jaricot (czyt. Żariko) powołała, aby stanowiły modlitewne i materialne zaplecze misji. Z wdzięcznością dostrzegamy również pełne zapału zaangażowanie misyjne dzieci i młodzieży, zwłaszcza ze szkolnych i parafialnych ognisk misyjnych, Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci i kolędników misyjnych, które modlitwą i darami serca wspierają swoich rówieśników i misjonarzy w krajach misyjnych.

Pragniemy także podziękować i podkreślić doniosłą rolę środków społecznego przekazu w procesie budzenia misyjnej świadomości, formacji i przekazu misyjnych informacji. Dziękujemy również instytucjom bezpośrednio wspierającym dzieło misyjne, a przez nie tym osobom, które współpracują z nimi, podejmują liczne misyjne inicjatywy i hojnie wspierają je materialnie.

 

Drodzy Siostry i Bracia!

 

Ponad sześć lat temu Boża Opatrzność podarowała Kościołowi papieża Franciszka. Ojciec Święty od pierwszych dni swojego pontyfikatu dał się poznać jako Pasterz, którego pasją jest ewangelizacja i działalność misyjna. Dał temu wyraz, kiedy w Evangelii gaudium pisał: „Bądźmy we wszystkich regionach ziemi w «permanentnym stanie misji». Nie bójmy się podejmować, z ufnością w Bogu i wielką odwagą «opcji misyjnej», zdolnej przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednią drogą bardziej dla ewangelizowania współczesnego świata, niż do zachowania stanu rzeczy” (EG 27).

To misyjne zaproszenie papież Franciszek powtórzył ogłaszając październik bieżącego roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Nawiązał tym samym do papieża Benedykta XV, który sto lat temu w liście apostolskim Maximum illud nawoływał do podjęcia działalności misyjnej, gdyż – jak pisał – „Kościół Boży jest powszechny i nie jest obcy żadnemu ludowi ani narodowi”.

Pragnieniem Ojca Świętego jest, aby Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny odnowił misyjną żarliwość wszystkich wiernych. Mają temu służyć refleksja nad kluczowym miejscem misji ad gentes w życiu Kościoła, modlitwa za misje oraz umiejscowienie misji w sercu wszystkich inicjatyw diecezjalnych, zakonnych i podejmowanych w ruchach i stowarzyszeniach katolickich.

Wyrażając swoje „misyjne pragnienie” papież Franciszek wskazał zarazem płaszczyzny na których możemy je zrealizować. Są nimi: odnowienie osobistej więzi z Chrystusem żyjącym w Kościele oraz inspirowanie się świadectwem świętych misjonarzy, męczenników i świadków wiary. To również okazywanie miłosierdzia dla misji przez finansowe wspieranie młodych Kościołów na terytoriach misyjnych.

Stajemy zatem przed wielkim wydarzeniem, ale i szansą. Szansą, aby pełniej włączyć się w dzieło misyjne, a tym samym pogłębić naszą wiarę, „misje bowiem odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie” (RMis 2). To zadanie papież Franciszek kieruje z miłością do każdego i każdej z nas, aby leżało nam naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie naszych wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne.

 

Siostry i Bracia!

 

Przed nami Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Miesiąc, który zgodnie z  pragnieniem Ojca Świętego powinien stać się dla każdej parafii, wspólnoty i dla każdego ochrzczonego czasem odkrywania i odnawiania misyjnego powołania, czasem intensywniejszej troski o zbawienie każdego człowieka. Jak tego dokonać? Pewnym drogowskazem staje się dla nas ludzkie ciało, do którego często porównywane jest dzieło misyjne Kościoła. Jego głową, a zwłaszcza ustami są pasterze, którzy nauczają, iż Kościół jest autentyczny wówczas, kiedy idzie i głosi zbawienie w Chrystusie. Nogami są misjonarze, którzy wyruszyli tam, gdzie Ewangelia nie jest jeszcze znana. Z kolei sercem i krwiobiegiem są ci, którzy wspierają misyjne wysiłki swoją modlitwą, cierpieniem i wyrzeczeniem. Rękami wreszcie są dobroczyńcy misji, ci, którzy pomagają misjom materialnie.

W tej perspektywie, w działalności misyjnej jest miejsce dla nas wszystkich, dla Ciebie i dla mnie. Pomyślmy o tym już dzisiaj, bo misje to pasja – miłość, którą czujemy do Chrystusa i wynikające z niej działania na rzecz dobra innych. Włączmy się zatem we wszelkie misyjne inicjatywy diecezjalne, zakonne i parafialne podejmowane w październiku b.r. Wspierajmy dzieło misyjne codzienną modlitwą różańcową i Komunią św. Weźmy udział w trosce Ojca Świętego przez hojne wsparcie finansowe jego misyjnych planów. Organizujmy spotkania z misjonarzami, wystawy, misyjne konferencje i katechezy. Niech nasze rodziny, a przez nie cały Kościół w Polsce radośnie i owocnie przeżyje Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny!

Dziękując Wam wszystkim za troskę o misyjne dzieło Kościoła, przypominamy zobowiązujące słowa papieża Franciszka: „Każdy chrześcijanin i każda wspólnota winni rozeznać, jaką drogą powinni kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana, jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania: wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferia świata potrzebujące światła Ewangelii” (EG 20).

 

Kochani siostry i bracia!

 

Za kilka dni, w duchowej łączności z papieżem Franciszkiem, pod hasłem: „Ochrzczeni i posłani. Kościół Chrystusa z misją w świecie”, rozpoczniemy to wyjątkowe misyjne wydarzenie. Chciejmy wykorzystać w pełni ten czas i tę łaskę, pamiętając o słowach z dzisiejszej Ewangelii: „zdaj sprawę z twego zarządu” (Łk 16,2). Prośmy przy tym Maryję, która w dniu Pięćdziesiątnicy była świadkiem wyjścia Kościoła do jego misji ewangelizacyjnej, aby wypraszała nam moc Ducha Świętego. Niech Duch Święty, który jest „głównym sprawcą misji”, działa w nas i przez nas, aby „wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4).

Na czas przeżywania Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

 

 

 

 

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi

obecni na 383 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,

Świdnica, 13-14 czerwca 2019 r.

Ogłoszenia duszpasterski na 25 niedzielę zwykłą - 22 września 2019

1. W przyszłą niedzielę zbieramy ofiary na rzecz remontu naszych organów. Za wszelką życzliwość z serca dziękujemy. Po mszy o godz. 12,15 spotkanie kół Żywego Różańca.

2. Zachęcamy młodych chłopców do zgłaszania sie do grona kandydatów na ministrantów. A dziewczęta do scholi dziecięcej. Obiema grupami opiekuje się ks. Piotr.

3. W poniedziałek po mszy wieczornej zapraszamy na spotkanie na plebani członków rady parafialnej, ekonomicznej i duszpasterskiej.

4. 19 października w Ełku odbędzie się II Diecezjalny Kongres Misyjny. Spotkanie dla dorosłych uczestników będzie miało miejsce w kościele Ducha Świętego. Natomiast kościół katedralny będzie gościł młodzież z całej Diecezji. Będzie to czas pogłębionej refleksji nad misyjnością Kościoła, ale również szukanie swojego miejsca w dziele misyjnym w parafii i diecezji. Już teraz zapraszamy do uczestnictwa i zaangażowania.

Ogłoszenia duszpasterskie na 24 niedzielę zwykłą - 15 września 2019

 

1. W najbliższy wtorek 17 września przypada 80 rocznica napadu Związku Radzieckiego na Polskę. Ten akt dotknął straszliwą tragedią miliony naszych rodaków. Chcemy zachować pamięć o tamtych wydarzeniach i modlić się za wszystkich dotkniętych nieszczęściem wojny. Uczynimy to na mszy wieczornej z udziałem władz samorządowych, o godz. 18,00. Po mszy przejście pod pomnik ofiar stalinizmu obok katedry i oddanie hołdu wszystkim ofiarom wojny. Zapraszamy do udziału.

2. We wtorek po mszy wieczornej w salce neokatechumenatu za katedrą będzie miała miejsce modlitwa wstawiennicza prowadzona przez Wspólnotę Przyjaciół Oblubieńca. W sali Foxa odbędzie się spotkanie biblijne.

3. W środę przypada wspomnienie św. Stanisława Kostki - patrona dzieci i młodzieży. Zapraszamy na wspólne uwielbienie Boga na mszę wieczorną, podczas której będziemy modlić się za dzieci i młodzież.

4. Schola dziecięca ma swoje spotkania w czwartek o godz. 16 w salce parafialnej. Zapraszamy nowe osoby do włączenia się w tą grupę.

5. Ofiary, które złożymy na tacę w przyszłą niedzielę będą wsparciem dla wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego. Niech stanie się to także okazją do modlitwy za alumnów i o nowe powołania.

6. Zachęcamy do udziału w pielgrzymce do Ziemi Świętej organizowanej przez naszą parafię. Pielgrzymka odbędzie się w dniach 24-31 stycznia 2020r. Organizatorem jest ks. Proboszcz Marek (nr tel. 604226028)

Pielgrzymka do Ziemi Świętej 24-31 stycznia 2020

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

24 -31 STYCZNIA 2020

WYLOT DO TEL AVIV   24.01 o godz. 10:15 - lądowanie 14:50 

WYLOT Z TEL AVIV      31.01 o godz. 06:10 - lądowanie 09:05 

Lot izraelskimi liniami ElAl

1 DZIEŃ piątek 24.01.: WARSZAWA – TEL-AWIW
Wyjazd z Ełku wspólnie autokarem. Zbiórka na lotnisku i wylot z Warszawy do Tel-Awiwu. Zwiedzanie Bazyliki Narodzenia Pańskiego i Groty Mlecznej. Przyjazd do hotelu w Betlejem.

2 DZIEŃ sobota 25. 01.: BETLEJEM – JERYCHO - MORZE MARTWE
Betania. Przejazd do doliny Jordanu do miejsca Chrztu Pańskiego. Pustynia Judzka. Jerycho – najstarsze miasto świata i Góra Kuszenia. Kąpiel w Morzu Martwym.

3 DZIEŃ niedziela 26.01.: JEROZOLIMA
Getsemani – Bazylika Agonii i Bazylika Wniebowzięcia NMP. Sanktuaria na Górze Oliwnej: kaplica Wniebowstąpienia, kościoły Pater Noster i Dominus Flevit. Ain Karem – miejsce nawiedzenia św. Elżbiety i narodzin św. Jana Chrzciciela. Yad Vashem – pomnik ofiar Holocaustu.

4 DZIEŃ poniedziałek 27.01.: BETLEJEM – GALILEA
Góra Karmel, Góra Tabor - miejsce przemienienia. Nazaret – Bazylika Zwiastowania i miejsce życia św. Rodziny. Kana Galilejska – sanktuarium pierwszego cudu Chrystusa. Nazaret- nocleg.

5 DZIEŃ wtorek 28.01.: GALILEA - BETLEJEM
Góra Błogosławieństw. Kafarnaum – dom św. Piotra i synagoga. Tabgha – kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb, kościół Prymatu św. Piotra. Rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim. Obiad z możliwością zasmakowania w rybie św. Piotra. Powrót do Betlejem.

6 DZIEŃ środa 29.01.: BETLEJEM - JEROZOLIMA
Syjon Chrześcijański: kościół św. Piotra In Gallicantu, Bazylika Zaśnięcia NMP. Wieczernik – miejsce ustanowienia kilku sakramentów. Grób króla Dawida. Cardo – ulica z czasów rzymskich. Ściana Płaczu – święte miejsce judaizmu. Widok na meczety Omara i alAqsa na placu świątynnym.

7 DZIEŃ czwartek 30. 01.: BETLEJEM – JEROZOLIMA – BETLEJEM
Tradycyjny suk (bazar) orientalny z mnóstwem miejscowych wyrobów. Kościół św. Anny – tradycyjne miejsce narodzenia Maryi, obok sadzawka Betesda. Lithostrotos. Łuk Ecce Homo. Droga Krzyżowa i Bazylika Grobu Pańskiego.

 

8 DZIEŃ piątek 31.01.: BETLEJEM - WARSZAWA - EŁK

Przejazd autokarem na lotnisko „Ben Gurion” w Tel-Awiwie i przelot do Warszawy. WYLOT GODZ. 6,05. LĄDOWANIE 9,05 W WARSZAWIE NA OKĘCIU.

Koszt wyjazdu to 3400 zł, plus 70 dolarów płatnych na miejscu. W cenie jest już zwarty koszt transportu autokarem z Ełku do Warszawy i z powrotem.

Zgłoszenia do 15 października do ks. Marka Bednarskiego, tel. 604226028

CENA ZAWIERA:

Przelot lotem rejsowym ElAl

Transport komfortowym autobusem na terenie Izraela (lotnicze siedzenia)

7 noclegów – Hotel 4**** w pok. 2, 3- os. (jedynki za dopłatą – 180 USD);

śniadania, obiadokolacje

Ubezpieczenie KL, NNW, bagaż

Przewodnik w jęz. polskim

Wstępy do płatnych obiektów

Zestaw audio pozwalający na słyszenie przewodnika

 

CENA NIE ZAWIERA:

Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji

Ubezpieczenia od chorób przewlekłych

 

Ogłoszenia duszpasterski na 23 niedzielę zwykłą - 08 września 2019

 

1. W najbliższą sobotę będziemy obchodzić Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W całej Polsce w tym dniu odbędzie się akcja duszpasterska zatytułowana „Cała Polska pod Krzyżem”. Organizatorzy tego wydarzenia chcą zgromadzić Polaków pod znakiem krzyża w Włocławku w celu modlitwy przebłagalnej za wszelkie profanacje dokonane w ostatnim czasie, za ośmieszanie wartości chrześcijańskich i antychrześcijańskie ideologie. Nasza Diecezja i parafia także włącza się w tą inicjatywę. Zapraszam wszystkich w sobotę na godz. 15,00 na Koronkę do Bożego Miłosierdzia i Drogę Krzyżową, na godz. 18,00 na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie, a po Mszy wieczornej na Adorację Krzyża Świętego.

2. Zapraszamy młodzież klas ósmych na spotkanie organizacyjne odnośnie sakramentu bierzmowania. Spotkanie w środę 11 września o godz. 18,45 w salce parafialnej.

3. Dzieci klas trzecich chcące się przygotowywać do pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców zapraszamy w przyszłą niedzielę 15 września na mszę o godz. 11 a po mszy na spotkanie w salce parafialnej.

4. W przyszłą niedzielę zapraszamy również na mszę o godz. 11 dzieci klas pierwszych. Proszę aby przyniosły swoje tornistry do kościoła. Chcemy te narzędzia ich szkolnej pracy pobłogosławić i poświęcić.

5. Młodzież szukającą ciekawych ludzi, sensu w życiu oraz osobistej więzi z Jezusem zapraszamy na spotkania KSM-u w piątki po mszy wieczornej.

6. Wielu z nas nie czyta Pisma Świętego, albo często nie rozumie tego co czyta lub słyszy w kościele. Dlatego osoby chcące poznać lepiej Pismo Święte i szukające drogi do Pana Boga poprzez Jego Słowo zapraszam na spotkania Kręgu Biblijnego. Jest to nowa inicjatywa w naszej parafii. Chciałbym aby przy katedrze miały miejsce Katedralne Wtorki Biblijne, w czasie których razem będziemy szukać w Biblii wskazań na nasze życie, ale również przy pomocy wykładowców Pisma Świętego będziemy szukać głębszego przesłania Słowa Bożego. Spotkanie będą się odbywały co tydzień we wtorki po mszy wieczornej w salce parafialnej.

7. Na środę, po mszy wieczornej, zapraszamy na spotkanie osoby chcące śpiewać w chórze organizowanym przez nasza siostrę Gregorię. Bedzie nam bardzo miło kontynuować to co było, ubogacając się jednocześnie nowymi osobami i głosami. Katedra powinna rozbrzmiewać śpiewem chóralnym, który podkreśla piękno liturgii i świątyni.

8. Duszpasterze parafii pw. Królowej Apostołów w Ełku pragną zaprosić wszystkie małżeństwa na rekolekcje dla małżeństw w dniach 19-22. 09.Spotkania będą sie odbywać o godz. 18. Szczegóły na plakacie u wejścia.

9. Przypominamy o możliwości wzięcia udziału w pielgrzymce do Ziemi Świętej organizowanej w naszej parafii w dniach 24-31 stycznia. Szczegółowy program na tablicy ogłoszeń.

10. Wczoraj w Pierwszą Sobotę miesiąca ks. Biskup poświęcił w kaplicy św. Jana Pawła II nowy klęcznik - relikwiarz. Jest to dzieło pana profesora Kućmy. Wykonany z szarego marmuru kararyjskiego i ozdobiony wyrzeźbioną stułą z herbem papieskim. Charakterystyczne wyżłobienia w miejscu na kolana przypominają o tym, że święty papież był człowiekiem zatopionym w modlitwie i zapraszają do wejścia w świat modlitwy przed nieustannie wystawionym w tej kaplicy Najśwętszym Sakramentem. Klęcznik nie jest wygładzonym i wyszlifowanym kamieniem, ale przypomina poprzez charakterystyczne rysy raczej skałę wysmaganą wiatrem, tak jakby sam był już wysmagany żarem i wichrem modlitwy. W klęczniku znajdziemy również relikwie krwi św. Jana Pawła II oraz jego białą piuskę. Ofiarodawcą relikwiarza jest ks. Biskup Jerzy Mazur, któremu cała wspólnota katedralna z serca za ten dar dziękuje.

Ogłoszenia duszpasterskie na 22 niedzielę zwykłą

 

01 września 2019

1. W dniu dzisiejszym przywołujemy pamięć o wszystkich ofiarach II Wojny Światowej, która wybuchła 80 lat temu. Dziękujemy Bogu za dar pokoju w naszej Ojczyźnie i prosimy o pokój na świecie. O godz. 14 dla upamiętnienia ofiar wojny rozlegnie się bicie dzwonów w całej naszej Diecezji.

2. Jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny. W naszej świątyni w poniedziałek o godzinie 8 rozpoczniemy go Mszą świętą w intencji uczniów oraz nauczycieli. Zarówno uczniom jak i pedagogom życzymy wiele radości z możliwości pogłębiania wiedzy oraz realizacji powołania nauczycielskiego. Nie wolno nam zapominać, że bycie nauczycielem to coś więcej niż zwykła wykonywanie zawodu, to troska o rozwój młodego człowieka w jego wymiarze intelektualnym jak i moralnym.

3. W życiu naszej wspólnoty parafialnej wracamy do porządku powakacyjnego. Kancelaria parafialne będzie czynna we wtorek w godzinach 8,00-10,00, czwartek i piątek w godzinach 16,00 - 18,00. W sobotę w godzinach 8,00-10,00.

4. W tym tygodniu obchodzimy I-szy Piątek i Sobotę miesiąca. W piątek odwiedziny chorych od godz. 9,00. O godz. 16,30 spowiedź dzieci. Spowiedź dorosłych przed ranną i wieczorną Mszą świętą. W I sobotę o godz. 19,00 rozpoczynamy modlitwą różańcową Noc Fatimską. O godz. 20,00 Msza wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi zakończona procesją z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Po procesji adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22,30. Chcemy we wspólnej modlitwie polecać szczególnie dzieci i młodzież rozpoczynających nowy rok szkolny. Na początku Mszy świętej Ks. Biskup Ełcki poświęci nowy relikwiarz papieski w kaplicy św. Jana Pawła II. Relikwiarz ma formę klęcznika wykutego w kamieniu z ornamentem stuły z papieskim herbem. W tym klęczniku znajdą się relikwie świętego papieża wraz z jego piuską.

5. W przyszłą niedzielę 8 września w Rajgrodzie odbędzie się Diecezjalne Dziękczynienie za plony, pod przewodnictwem ks. Biskupa Jerzego Mazura. Szczegóły na plakacie u wejścia do kościoła. Wszystkich zachęcamy do udziału w tych diecezjalnych uroczystościach.

6.Za tydzień, w niedziele o godz. 19,00, w ełckim amfiteatrze odbędzie sie koncert chrześcijańskiej muzyki Gospel. Wystąpi pod stuosobowy chór oraz zespół dziecięcy. Zapraszamy do udziału.

7. W minioną niedzielę zbieraliśmy ofiary na rzecz remontu naszych organów. Zostało zebrane 4010 zł. Wszystkim ofiarodawcom z serca dziękuję. Bóg zapłać!

Ogłoszenia duszpasterski na 21 niedzielę zwykłą - 25 sierpnia 2019

1. Dzisiaj wyrusza piesza pielgrzymka do Grabnika. Początek na Placu Katedralnym o godz. 9,00. Uroczysta liturgia będzie sprawowana o godz. 13,00. Wszystkich zachęcamy do wzięcia udziału i podjęcia pielgrzymiego trudu.

 

2. Witamy serdecznie w naszej wspólnocie nowego księdza wikariusza, ks. Radosława Gulana oraz siostrę organistkę, siostrę Gregorię. Cieszymy się bardzo ich obecnością i życzymy obfitości Bożych darów w naszej parafii. Czujcie się tutaj jak w domu. Wszystkich też proszę o modlitwę za siostrę Gregorię i ks. Radosława.

 

3. Jutro w liturgii cześć oddajemy Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej. Msze święte o godz. 7,00 i 18,00. O godz. 12,00 dodatkowa Msza święta.

 

4. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy miesiąc wrzesień upamiętniając 80 rocznicę wybuchu II-iej Wojny Światowej. Na mszy o godz. 12,15 będziemy modlić się za Ojczyznę oraz za ofiary tej strasznej wojny. Będziemy cieszyć się obecnością wojska oraz władz samorządowych. Po mszy nastąpi przemarsz do pomnika przy dawnym kinie Polonia.

 

5. Na piątek 30 sierpnia chciałbym zaprosić wszystkich liderów różnych wspólnot działających w naszej parafii. Chciałbym razem z wami przygotować plan działań w kolejnym roku duszpasterskim i poznać lepiej specyfikę danej wspólnoty, które są naszym bogactwem. Spotkanie w domu parafialnym po mszy o godz. 18,00.

 

6. W czwartek po mszy wieczornej 28 sierpnia o godz. 18,30 na spotkanie zapraszamy młodzież, która w tym roku przyjęła sakrament bierzmowania. Chcemy się spotkać w wspólnocie osób, z którymi się przygotowywali do przyjęcia tego sakramentu.

 

7. W święto Narodzin Matki Bożej 8 września odbędą się Diecezjalne Dożynki w Sanktuarium Królowej Rodzin w Rajgrodzie. Jest to nie tylko dzień dziękczynienia za plony ale także za wszelkie dobro, które otrzymujemy od naszego Stwórcy. Szczegóły na plakacie u wejścia do świątyni.

 

8. Wszystkim dobrodziejom naszej wspólnoty, którzy duchowo bądź materialnie wspierają naszą parafię serdecznie dziękujemy. Dzisiaj szczególnie za ofiary złożone na rzecz remontu organów.

 

9. Do wieczności Pan Bóg wezwał panią Annę Kasztelan. Wieczny jej pokój.

ODWIEDZIŁO NAS:

Dziś67
Wczoraj108
W Tygodniu693
W Miesiacu5085
Wszystkie90796